индексийн php эвэрийн талаар юу ч олдсонгүй

ЭРХ ЗҮЙТ ЁСНЫ ИНДЕКСЭЭР МОНГОЛ УЛС 51-Д ЖАГСЖЭЭ World Justice Project байгууллага 2008 оноос эхлэн дэлхийн улс орнуудын эрх зүйт ёсны индекс буюу Rule of law индексийн судалгааг жил бүр гаргаж иржээ.

dVk X Y q$,C $DE.# & 4B w #4- $ 3 N []y #2 J _&a +$+ P f +$ % 8 BVTp% B[8 PW/7 # 6GP '' V'' ~ 916k ( 9 D N [ s 0 " $Y ~ -* ?O X g q % 8 L [ eqkN, 5 9/X''+0* )8.b& 10 ...

 · Хүний хөгжлийн индексийн тооцоо 1.1. Дундаж наслалтын индексийн тооцоо Монгол улсын тухайн жилийн хүн амын дундаж наслалт 63.85 байсан гэж үзвэл дундаж наслалтын индекс 0.681 байна. 1.2.

ÀÂËÈÃÀÒÀÉ ÒÝÌÖÝÕ ÃÀÇÀÐ ØÓÄÀÐÃÀ ¨Ñ Óëààíáààòàð õîò 2020 îí • Øóäàðãà ¸ñûã áýõæ¿¿ëýõ îíîë, àðãà ç¿éí àñóóäàë

Хятадад агаарын чанарын индексийн шар эсвэл улаан гэрэл асвал юу хийх вэ гэдгийг тодорхой заагаад өгчихсөн. ... "Та нар өмнө гарын үсэг зурсан гэрээ хэлэлцээрээ ахиулах талаар жаахан ч …

 · Өмнө биотехнологи болон нанотехнологи талаар бага зэрэг зүйл уншиж бас энэ технологиудыг сүүлийн үед юу болж байгаа нэлээд сонирхох болоод байгаа миний бие. за энэ ч …

Шинэчилсэн сагсын дагуу индексийн тооцооллыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхэлнэ.