karrib алтны үндсэн

 · 1 "Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам"-ыг 1-р дүгээр хавсралт, "Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа, жилд байгуулах элэгдлийн хэмжээ"-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталж, 2006 оны 1 дүгээр сарын ...

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын төлбөр: № Сургалтын төрөл Суралцагчдын тоо Сургалтын багц Сургалт ын хугацаа 2018 онд улсын төсвийн санхүүжилтээр суралцуулах төгсөлтийн